Παροχή συμβουλών για τους διαγωνισμούς στον τομέα των λεωφορείων

H επιτυχημένη διαδικασία του διαγωνισμού

 

 

Οι υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορεία απονέμονται συχνά μέσω διαγωνισμών. Οι διαγωνισμοί μπορούν να σχεδιαστούν πολύ διαφορετικά. Οι προσκλήσεις υποβολής για λειτουργικές προσφορές αφήνουν μεγάλα περιθώρια σχεδίασης για τις εταιρείες που υποβάλλον την προσφορά. Αντίθετα οι προσκλήσεις για υποβολή κατασκευαστικών προσφορών έχουν συνήθως ένα καθορισμένη πλαίσιο σχεδίασης, π.χ. καθορισμένα δρομολόγια. Επιπλέον, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ συμβάσεων ακαθάριστης και καθαρής αξίας, καθότι υπάρχει ο κίνδυνος τα έσοδα να διατίθενται είτε στον εργολήπτη είτε στην εταιρεία μεταφορών.

Οι διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων αποτελούνται κατά κανόνα από δύο μέρη. Το αυτοχρηματοδοτούμενο μέρος προηγείται συνήθως από το κοινωφελές μέρος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ διαφορετικές απαιτήσεις για τις εταιρείες μεταφορών, ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας.

Η MIND THE GAP παρέχει στις εταιρείες μεταφορών ολοκληρωμένες συμβουλές και βοήθεια για την προετοιμασία για τις μελέτες λειτουργίας για τους διαγωνισμούς. Παρέχεται επίσης η επίβλεψη τόσο αυτοχρηματοδοτούμενων όσο και κοινωφελών διαδικασιών. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Δημιουργία δεδομένων ηλεκτρονικού σχεδιασμού (π.χ. ivu.plan-Dump)
  • Δημιουργία δρομολογίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές
  • Εξέταση των διαφορετικών μεταφορικών μέσων
  • Προγραμματισμός και βελτιστοποίηση κυκλοφορίας για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε μεταφορικά μέσα
  • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση υπηρεσιών για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε προσωπικό
  • Σχεδιασμός για τη συντήρηση του οχήματος (ανεφοδιασμός, πλύσιμο κ.λπ.)
  • Στατιστική ανάλυση λειτουργικών παραμέτρων
  • Συνοδευτική επαλήθευση της τήρησης των προδιαγραφών (υπάρχοντα δρομολόγια)

Η ακρίβεια, η φροντίδα και η ποιότητα των αποτελεσμάτων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες.