Ανάληψη μελέτης λειτουργίας για λεωφορεία και σιδηροδρόμους

Από το σχεδιασμό στην πράξη

 

 

Μετά τις επιτυχείς διαδικασίες υποβολής προσφορών, οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν τους σχεδιασμούς τους στην πράξη.  Ανάλογα με τον βαθμό λεπτομέρειας κατά τη διάρκεια της φάσης του διαγωνισμού ή λόγω αλλαγής πλαισίου, μπορεί επίσης να προκύψει σημαντικές προσαρμογές ή επαναδιατυπώσεις. Αυτό ισχύει εξίσου για τα λεωφορεία και τα τρένα, αλλά οι οριακές συνθήκες μπορεί να είναι τελείως διαφορετικές. 

Η MIND THE GAP παρέχει υποστήριξη σε εταιρείες μεταφορών για αυτή τη διαδικασίας με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Αύξηση του λεπτομερειακού βαθμού του επιχειρησιακού σχεδιασμού
  • Προσαρμογή του σχεδιασμού σε αλλαγές των συνθηκών (π.χ. νέες απαιτήσεις μέσω του εργολήπτη)
  • Προσαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων σε μεταβαλλόμενες συνθήκες χρήσης της υποδομής
  • Έλεγχος αξιοπιστίας των παραδοχών κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού
  • Έλεγχος αξιοπιστίας και κατά περίπτωση νέος προσδιορισμός των απαιτήσεων σε μεταφορικά μέσα και προσωπικό
  • Προσδιορισμός περαιτέρω δυνατοτήτων ειδικά κατά την ανάληψη πολλαπλών τμημάτων ενός δικτύου
  • Δημιουργία τακτικού προγράμματος των οχημάτων και των υπηρεσιών
  • Βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών
  • Επίβλεψη δοκιμαστικών λειτουργιών και σεναρίων