Βελτιστοποίηση των σχολικών μεταφορών

Οργανώστε τις σχολικές μεταφορές αποτελεσματικά και ελκυστικά

 

 

Σε πολλές εταιρείες μεταφορών, η σχολική κυκλοφορία αποτελεί μείζον ζήτημα κατά την παροχή υπηρεσιών. Εκτός από ένα συχνά υψηλό ποσοστό διαδρομών και τον υψηλό αριθμό επιβατών, η αιχμή της ζήτησης των οχημάτων καθορίζεται από την αιχμή των σχολικών μεταφορών το πρωί ή το απόγευμα.

Επομένως, μια μελέτη των σχολικών μεταφορών προσφέρει μια σημαντική αφετηρία για μέτρα εξορθολογισμού. Από την μείωση της αιχμής στην ζήτηση των οχημάτων μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση. Για το σκοπό αυτό γίνεται προσπάθεια για την κλιμάκωση ή εξίσωση του χρόνου διδασκαλίας. Με αυτό επιτυγχάνεται το γεγονός ότι τα λεωφορεία εξυπηρετούν περισσότερα από ένα σχολεία, έτσι ώστε να τοποθετούνται ταυτόχρονα για τον ίδιο σκοπό λιγότερα λεωφορεία. Εκτός από αυτό, άλλες τεχνολογικές λύσεις, όπως η σκόπιμη αλλαγή των διαδρομών ή μια βελτιωμένη διασύνδεση, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αποδοτικότερη λειτουργία ή υψηλότερη ποιότητα των σχολικών μεταφορών.

Η ανάλυση των σχολικών μεταφορών μπορεί, ωστόσο, να επιδιώξει και άλλους στόχους. Αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ποιότητας ή τον προσδιορισμό των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων τροποποιήσεων.

Η MIND THE GAP προσφέρει τη μελέτη σχολικών μεταφορών υπό διάφορες μορφές, από απλές αναλύσεις έως πολύπλοκες μελέτες. Είναι αυτονόητο ότι η εργασία προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη.